På väg mot nolltolerans i praktiken?

Många terapeuter och psykologer möter mobbing via berättelser från privatpersoner och familjer. Många människor har erfarenhet av mobbing. Om man nu inte själv blivit mobbad har man ofta anhöriga vänner eller andra människor i sin närhet som blivit det eller så har någon bevittnat andra som blivit mobbade. En del lever än idag med en hållning att detta är något vi har att tåla eller till och med något som ”härdar”. Men under årens lopp har lagstiftningen blivit tuffare gentemot mobbing. Med andra ord, vårt samhälle har steg för steg börjat verka för för att människor varken ska fara illa fysiskt eller psykiskt. Ändå sker mobbing idag. Det sker dagligen på många skolor och klassrum. Oavsett om du går i skolan idag eller om du tänker tillbaka på din egen skoltid kan det var bra att veta hur vårt samhälle idag ser på mobbing. Många vet inte att vi i vårt skolsystem idag har nolltolerans mot mobbing. Enligt Barn och elevombudet (BEO) som är en del av skolinspektionen gäller följande:

En skola fri från mobbning och kränkningar
Det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Du som jobbar i skolan har ett ansvar att se till att alla barn och elever har en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om du som jobbar i skolan får veta att ett barn eller en elev har känt sig utsatt för en kränkning måste du anmäla det till rektorn. Rektorn måste sen anmäla uppgiften vidare till skolans huvudman, det vill säga den som äger verksamheten. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste anmälas och utredas. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet. Det är alltid skolans ansvar att reda ut vad som hänt och vidta åtgärder som leder till att kränkningarna slutar.

Elever har rätt till en trygg skola
Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan – skollagen och diskrimineringslagen. Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Till exempel kan det handla om att en elev får elaka kommentarer för att eleven är överviktig eller har ”fel” kläder. Det kan även handla om till exempel knuffar, slag och utfrysning. Barn-och elevombudet har tillsyn över reglerna i skollagen om kränkande behandling. Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsombudsmannen, DO, övervakar att reglerna om diskriminering följs. Du kan läsa mer om DO:s arbete och diskrimineringsgrunderna på www.do.se.

Inte ovanliga tankar hos elever idag:

”Jag gick hem och åt lunch eftersom jag annars var tvungen att sitta själv i matsalen.”

Skolans skyldigheter ”Jag vågade inte duscha efter gymnastiken, för att de sa att de skulle filma mig, och lägga ut filmen på YouTube.”


Så säger lagen. Absolut förbud för vuxna att kränka elever
Enligt skollagen finns det ett absolut förbud för alla som arbetar inom skolan att kränka ett barn eller en elev. Det kan till exempel handla om att ge nedsättande kommentarer, hota eller använda fysiskt våld mot ett barn eller en elev. Som lärare har du samtidigt en skyldighet att skapa en trygg miljö och studiero för barn och elever. Det kan ibland innebära att du måste använda dig av disciplinära åtgärder, till exempel tillrättavisa en elev eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande, behöver det inte vara det i lagens mening. Det är viktigt att åtgärden står i proportion till elevens agerande.

När en skola inte följer lagen
En elev eller förälder som tycker att skolan inte följer lagen kan anmäla det till Barn- och elevombudet. Efter att ha granskat skolan kan BEO rikta kritik eller kräva skadestånd för en elevs räkning. BEO kan rikta kritik mot huvudmannen om skolan inte har gjort tillräckligt. Skolan måste
Huvudmannen kan till exempel bli skadeståndsskyldig gentemot en elev om:

- Skolan fått reda på att en elev upplever sig kränkt, men skolan inte har utrett händelsen och gjort det som krävs för att stoppa kränkningarna.
En elev har blivit kränkt av personal på skolan.

5 steg för en skola fri från kränkningar enligt BEO:

1. Huvudmännen har huvudansvaret. Huvudmännen måste ta det yttersta ansvaret för att ingen elev blir kränkt i skolan.
2. Gemensamt och systematiskt förebyggande arbete. Skolan måste jobba förebyggande på både kort och lång sikt. I det arbetet ska både elever, elevhälsan och skolpersonal vara med.
3. Låt lärarna vara ledare i klassrummet. Det är huvudmännen som ska se till att lärarna har tid och kompetens för att vara goda ledare i klassrummet.
4. Bygg bort riskområden med hjälp av eleverna. Se över hur den fysiska miljön kan öka tryggheten. Fråga eleverna var i skolan de inte trivs och ”bygg bort” otrygga områden.
5. Se till att eleverna vet vilka de kan vända sig till. Var tydliga mot eleverna med vilka de kan vända sig till och se till att personalen på skolan lyssnar och tar eleverna på allvar.

Källa BEO och Skolinspektionen
Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att stärka barns och elevers rättigheter i skolan. BEO ser till att skolor och förskolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. Bland annat utreder vi anmälningar om kränkande behandling. I vissa fall kan vi kräva skadestånd för ett barns eller en elevs räkning. BEO arbetar för att motverka kränkningar, trakasserier och mobbning av barn och elever på skolor i hela landet. BEO är en del av Skolinspektionen.

Vill du veta mer om forskning och källor - kontakta oss

Vad som inte är ok

Under årens lopp har lagstiftning och samhällskrav ökat för att minska mobbingen. Ändå sker mobbing idag. Det sker dagligen på många skolor och klassrum. I ljuset av detta kan det vara bra att...
Läs mer

Studie om mobbing

Samband mellan mobbing i barndom och livslångt psykiska lidande. Studier som undersöker mobbing i barndom och effekter längre fram har hittills varit ovanligt. Men 2014 gjordes en stor studie... Läs mer

Skolor har ansvar att

I takt med ett intensivare samhälleligt arbete mot mobbing har skolor ett allt högre ansvara att.. Läs mer
.