"Många gånger har jag stått inför beslut som jag varken
kan eller vill dela med mig till min partner, kollegor eller vänner"
/Företagsledare


Coaching för chefer och ledare

Vi lever i en tid då hjärna och teknik håller på att växa samman. Hur behåller man sin identitet och integritet i denna utveckling ? Stora krav ställs på individen och inte minst på chefer och ledare här. Chef- och ledarskap rymmer i detta många gånger en ensamhet som är mycket större än vad man anar. Balansen mellan olika lojaliteter, arbete, ledarskap och privatzon kan många gånger bli svår att hantera. Att bli för mycket kompis med anställda eller medarbetare innebär många gånger att man riskerar tappa sin roll som ledare. Att å andra sidan ha för mycket distans riskerar att man missar viktiga information om vad som händer i gruppen och där till viktig kunskap som finns ute i företagets olika delar.

Särskilt svårt kan det vara för mellanchefer som har lojaliteter både ovanför och nedanför sig själva. Har man otydliga chefer ovan för sig är det många gånger mycket svårt att hålla den egen inre balansen och upprätthålla hållbara gränser mot sig själv och andra. Lägger man därtill att studier visar att många anställda i offentliga förvaltningar och företag ofta inte vågar säger rakt ut vad man tänker (många gånger viktig information för företagets bästa) uppstår lätt luckor och tomrum som lätt fylls med rykten och i värsta fall konflikter och dold mobbing.

Bygga tillit
Ska man i en allt mer komplex värld, där inte bara företaget eller organisationen står inför ständiga förändringar, utan också man själv ens partner, vänner och familj är det många gånger inte helt enkelt att hålla balansen. Här är det många idag som anlitar en ledarskapscoach. En stor fördel är här om coachen har djupa psykoterapeutiska och företagsmässiga kunskaper.

En del företag investerar i korta inspirationsföreläsningar. Men många gånger kan det vara effektivt att ge sina ledare och chefer ledarskapscoaching då detta är något som består över tid och griper djupare in i de problemställningar chefen eller ledaren står inför. Att erbjuda fler eller alla sina ledare ledarskapsoching i kombination med kortare gemensamma ledarutbildningar är ofta en effektiv väg att höja tilliten på en avdelning eller i en organisation.

Hur går det till: En del träffar sin coach några gånger i månaden och har något eller några telefonstödsamtal. Andra träffar sin coach mer sällan som till exempel en gång i månaden.


Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se.