För företag


Vi håller också kurser och utbildningar i:

Ledarskap och grupprocesser
Grupper fungera annorlunda idag än på 1980-talet, inte allmänmänskligt - men i hur människor agerar på sina arbetsplatser. Detta har att göra med förskjutningarna i de ideal som människor har på våra arbetsplatser. Om en ledare eller chef inte ser det idag får han ofta själv problem med självkänslan och förmågan att också agera ledare.

Konflikthantering
I en allt hårdare rationaliserad och digitalstyrd företagsorganisation får chefer och anställda allt större last på sig att vara buffertar för att skapa förståelse mellen enheter, projekt och avdelningar. Kulturkrockar och konfikter har idag blivit så mycket vardag att många utvecklat strategier för att undvika konflikter. Dessa undvikanden genererar ofta stora kostnader, stort lidande och förr eller senare förlust av viktig kompetens.

Hur skapar man kreativa arbetsklimat?
Kreativitet är många gånger ett floskelord som används för att det låter bra. Men vad är kreativitet? Hur belönsar man den? Hur kväver man den? Hur koordinerar man kreativitet för att det också ska bli resultat? och slutligen: behöver vi kreativitet i vår organisation eller ska vi göra oss av med den?

Människosyn och management - vem ska vi tro på?
Forskning visar att många managementböcker inte sällan tillhandahåller en ensidig bild av ledarskap och gruppsykologi. Föredraget tar upp frågor som: Blir vi indoktrinerade av managementböckerna? Hur? I vad? Är indoktrinering bra? På vilket sätt? Vad finns för risker? och inte minst: Vad går vi miste om?

Att lyssna och skapa samtal - är jargong bra?
En del skapar samtal genom att "supa ihop sina anställda?". Det finns fördelar med detta. Men ger det alltid de resultat man önskar? Föredraget handlar om samspelsmönster och ledningsfilosofi och hur ledarskaps ideal också når fram i praktiken. Forskning visar att många ledare är osäkra i sina roller. Många drivs av rädsla och har en benägenhet att skapa konflikter i stället för att skapa utrymme för att lösa dem. Hur ska man utveckla sig själv och sin förmåga att möta andra människor så man skapar hållbara förtroenden - så det blir kul att också vara en levande ledare ?

Medarbetarsamtal som utvecklar för människa och företag
Hur gör man detta på ett riktigt bra sätt? Föredraget handlar om hur man kan föra utvecklingssamtalen framåt. Fällor och fallgropar likaväl som metoder och förhållningssätt tas upp för att hjälpa er att hindra så att man inte skapar problem genom samtalen utan i stället löser sem kreerar utveckling och tillväxt.

Kontakt: mattias@relationsexperterna.se, 0303 - 77 01 65

.